387, Lorong Amarasegara Pandamaran, 42000 Port Klang, Selangor, Malaysia Saturday at 6:00pm (C), Sunday at 8:30am (E)/11:00am (C)


《信仰与生活50》[犯罪与认罪]


《信仰与生活50》

[犯罪与认罪]

基督徒若犯罪,将有以下的坏处:-

就是,身心灵都受罪捆绑,辖制。

             心中苦闷。

             远离了神。

            与人的关系经不起考验。

             魔鬼撒旦感到高兴。

            老我依然存在。

            生命没得到更新。

            没能力为主作见证,所作的事奉不被神悦纳。

            还在律法之下。

            成为罪奴。

基督徒若向神认罪,罪就得赦免,基督徒向神认罪,还有许多好处:-

就是,不受罪的捆绑。

              心中喜乐。

              与神亲近。

              魔鬼撒旦失望。

             个人更谦虚。

             生命得到更新。

             能为主作见证,所作的事奉能被神悦纳。

             在律法之上。

             成为自由人。

7,660 Comments

← Older Comments ← Older Comments

Leave a Comment

*